Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

  • PODSTRANICE

U sklopu projekta „Prostorna identifikacija i biodiverzitet priroritetnih NATURA 2000 tipova staništa na području Parka prirode „Hutovo blato““ kojeg realizira Centar za investicije i razvoj poduzetništva (CIRP), a sufinancira Fond za zaštitu okoliša FBiH, na području Parka prirode Hutovo blato provode se terenska istraživanja priroritetnih NATURA 2000 tipova staništa sa pripadajućim vrstama flore i faune.

Tokom ove faze rada realizirana su terenska istraživanja u svrhu validacije podataka o stanišnim tipovima i grupama organizama na području Parka prirode Hutovo blato, prikupljenih tokom literaturne faze rada. Faza terenskih istraživanja je obuhvatila i istraživanja u oblasti stanja ekosistema i biljnih i životinjskih vrsta na odabranim lokacijama, sa posebnim fokusom na Deransko blato.

 

Terenskim istraživanjima su izvršena i konkretno prikupljanje živog materijala u svrhu direktnog ocjenjivanja stanja i brojnosti populacija. To se posebno odnosi na grupe faunističkih organizama iz oblasti ihtiofaune, herpetofaune i ornitofaune koje su, na odabranim lokalitetima, analizirane tokom proljetne i ljetnje klimatološke sezone. Konkretnije, ihtiofauna je tokom navedenih sezona istraživana izlovaljavanjem korištenjem elektroagregata i ribarskih mreža.

Dodatno su istražene i vrste koje su pod različitim već postojećim oblicima zaštite u BiH i EU (endemske i ugrožene vrste). Svi uzorci su određeni korištenjem postojećih ključeva za vrste, te analizirani standardnim ihtiološkim metodama. Ptice su istraživane sezonski korištenjem video nadzora, vizualnim i audio promatranjem, snimanjem kamerama, s posebnim akcentom na ugrožene močvarne vrste (mali vranac, bukavac nebogled, patka njorka, patka glavata). Vodozemci i gmazovi su istraživani konkretnim praćenjem i promatranjem na terenu a pripadnost na nivou vrsta je određivana adekvatnim ključevima. Tokom terenskog rada kreirana je i adekvatna fotodokumentacija sa istraživanih terenskih lokaliteta.

 

 

Tokom anilitičko-sisntetske faze je izvršena sistematizacija, integrisanje podatkovne baze i definiranje finalnog sistematskog pregleda prema grupama organizama i tipovima staništa. Svi nalazi su uspoređeni s dosadašnjim istraživanjima, pri čemu je kao referentno stanje uzeto na nivou rezultata iz projekta LIFE iz 2000 godine, te niza pratećih realiziranih projekata koje su financirali GEF, WWF i Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Analiza podataka je uključila i definiranje liste identificiranih vrsta flore i faune koji se nalaze na spisku crvenih lista flore, faune i gljiva u Federaciji BiH.

Metoda sinteze korištena je u integraciji prikupljenih podataka i njihovu validaciju sa aspekta tačnosti. Ovaj metodološki aspekt rada predstavljao je osnovu za izradu integralne geobaze podataka te izradu adekvatnih GIS setova tematskih karata.    

 

0
0
0
s2sdefault

VIJESTI

CIRP logo

Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

SPC Rondo, Kralja Petra Krešimira IV bb, LAM 2 - 1. Kat, 88 000 Mostar, BiH

Mail: info@cirp.ba

 Instagram-Flat-48.png Linkedin-Flat-48.png Facebook-Flat-48 (1).png

 

O NAMA    VIJESTI    INVEST    DIJASPORA    JAVNI POZIV    USPJEŠNE PRIČE    MULTIMEDIJA    KONTAKT

2017-2023 - sva prava pridržana

designer17.png